Algemene voorwaarden

Bij Webassur hechten we veel belang aan duidelijkheid en transparantie. Dit streven we ook na in onze Algemene voorwaarden. Indien er toch vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren op +32 456 15 44 87 of via info@webassur.be.

Artikel 1 – Algemeen

De algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) worden door professionele klanten (hierna: “Opdrachtgever”) aanvaard voor elke opdracht gegeven aan Archer Consulting BV (hierna: “Webassur”) of elke, door de klant aanvaarde, offerte van Webassur. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

Artikel 2 – Offertes en prijzen

De Opdrachtgever heeft steeds gedurende maximaal 14 dagen de tijd om akkoord te gaan met de offerte. Zonder akkoord van de Opdrachtgever zijn de prijzen in de opgegeven offertes na 14 dagen niet meer geldig. De prijs voor een website zijn altijd exclusief BTW en omvatten onder meer het aanmaken van de website aan de hand van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en vereisten, een domeinnaam, de hosting van de website en support. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever aan Webassur bevestigt dat hij wenst gebruik te maken van de diensten van Webassur zoals vermeld in de offerte. De aanvaarding van een offerte kan schriftelijk op mail alsook  telefonisch gebeuren tijdens een gesprek dat opgenomen wordt.

Webassur behoudt zich het recht voor om de prijzen eenzijdig te wijzigen en jaarlijks te indexeren. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen, worden overeenkomsten van Webassur jaarlijks aangegaan. De Opdrachtgever kan de website op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, als ze niet door de Opdrachtgever opgezegd wordt tegen uiterlijk 2 maanden voor de afloop ervan, wat Webassur het recht zal geven om de Opdrachtgever voor de verlengde duur te factureren.

In volgende gevallen kan de overeenkomst door Webassur eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigd worden waarbij Webassur nooit tot enige schadevergoeding is gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever:

  • De Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt;
  • de Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van Webassur te voldoen binnen de betalingstermijn van 14 dagen en vervolgens niet reageert op de ingebrekestelling van Webassur;
  • de Opdrachtgever de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van Webassur, openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting of inbreuk maakt op de rechten van derden en weigert om de door Webassur gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven.

De Opdrachtgever aanvaardt tegelijk om Webassur te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Artikel 4 – Levering en betaling

Na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever wordt de website door Webassur na aanlevering van het vereiste materiaal zo snel mogelijk gestart met de creatie van de website. De door Webassur aangegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet bindend. Webassur behoudt zich het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever erkent en aanvaardt de Opdrachtgever de mogelijkheid om door Webassur voor promotiedoeleinden gerefereerd te worden en te hergebruiken, tenzij deze zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Daarnaast behoudt Webassur zich het recht om de door haar ontwikkelde websites een discrete creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website.

Betwistingen dienen binnen de 8 dagen na verzending van de factuur door de Opdrachtgever worden bekendgemaakt aan Webassur per aangetekende brief. Indien de offerte voorafgaand werd goedgekeurd geeft dit de Opdrachtgever geen recht om facturen laattijdig te betalen.

De facturen worden opgemaakt meteen na aanvaarding van de offerte en zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per begonnen maand en waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Daarnaast is de Opdrachtgever bij laattijdige betaling automatisch een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van  50 euro als schadebeding en zijn promotievoorwaarden of eventueel toegekende kortingen niet langer geldig. Wanneer de Opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en hiervoor in gebreke werd gesteld dan is Webassur gerechtigd om de website offline te halen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Alle door Webassur geleverde diensten zijn steeds middelenverbintenissen en is in geen geval aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Voorts is Webassur niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, verlies van klanten, commerciële of financiële verliezen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle inhoud die hij aanlevert en door Webassur op de website wordt geplaatst (o.a. foto’s, tekst). Daarnaast is Webassur niet aansprakelijk voor schade die volgt uit het disfunctioneren van websites, email accounts en andere systemen door Webassur aangeleverd, noch voor schade veroorzaakt door defecten of virussen aan de systemen van de Opdrachtgever.

Verder heeft de Opdrachtgever kennis genomen van de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de domeinnaamregistratie die beschikbaar is op de website van de relevante verantwoordelijke en heeft deze aanvaard. Bijgevolg is Webassur niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de Opdrachtgever.

Algemene voorwaarden van de derden (leveranciers, contractanten en alle andere partijen) waar Webassur beroep op kan doen om de opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren zijn van toepassing. Webassur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze derden, noch voor gebreken van hun geleverde goederen of diensten.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens

Webassur verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.

Webassur geeft aan om de privacywetgeving na te leven zoals deze is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Webassur dient te worden opgevat als een gegevenswerker van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe wij toegang hebben en worden uitsluitend verwerkt binnen de instructies van Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever die hierbij een wettelijk kader voorziet om deze persoonsgegevens te verwerken door Webassur.

Daarnaast zorgt Webassur ervoor om voldoende maatregelen te nemen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van illegale verwerking. Indien Webassur toch een illegale verwerking ontdekt, dan brengen wij de Opdrachtgever hiervan binnen de 48 uur na de vaststelling op de hoogte. De opgeslagen persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden bij de beëindiging van de overeenkomst vernietigd tenzij deze we deze wettelijk verplicht moeten bewaren.

De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Webassur samenwerkt met leveranciers (o.a. Combell) voor de huur van servers die binnen Europa worden gehost. Deze leveranciers dienen bijgevolg te worden gezien als subverwerkers ten aanzien van de Opdrachtgever waarbij de Opdrachtgever uitdrukkelijk mee instemt. Webassur verbindt zich ertoe om enkel samen te werken met kwalitatieve leveranciers opdat de verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

Voorts is Webassur verantwoordelijk voor de verwerking van per persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Deze gegevens kunnen onder meer aangewend worden om de activiteiten van Webassur mee te delen en worden onder geen beding overgemaakt aan derden. De Opdrachtgever kan ten allen tijde zijn persoonsgegevens opvragen aan de hand van een gedagtekende, ondertekende brief. Indien de Opdrachtgever graag niet langer geïnformeerd wenst te worden, dan kan deze dat laten weten op volgend adres: info@archerdigital.tempurl.host. Alle details inzake de verwerking van de persoonsgegevens kan teruggevonden worden via volgende link: https://archerdigital.tempurl.host/privacybeleid.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten, visuele ontwerpen,… inclusief de programmeercode die als een creatieproces kan beschouwd worden, blijven eigendom van Webassur. Enige overdracht van enige materialen, concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de software die nodig is voor het beheer van de inhoud van de website (CMS), zijn niet overdraagbaar en behoren exclusief toe aan Webassur of een derde waar Webassur hierover een overeenkomst mee heeft gesloten. De Opdrachtgever ontvangt op deze software na betaling van de factuur van de website, een niet-overdraagbare, niet-exclusieve gebruikslicentie.

Artikel 8 – Support en hosting

Ieder jaar worden support en hostingdiensten geleverd aan de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever de daarvoor verschuldigde vergoeding heeft betaald en de website bij Webassur wordt gehost. De support die aangeboden wordt is beperkt tot het ‘fair gebruik’ principe en zal dit bij twijfel gelimiteerd worden tot 2 uur per maand.

Artikel 9 – Overmacht

Webassur is niet gehouden om haar verplichtingen na te komen in geval van overmacht. Hierbij kunnen we de overeenkomst opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

Onder overmacht vallen alle omstandigheden die buiten de controle en wil van Webassur vallen en ervoor zorgt dat onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd worden. Hieronder begrijpt Webassur onder meer maar niet beperkt tot: energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, stakingen, onverwachte files, brand, bedrijfsstoringen,…

Artikel 10 – Nietigheid

Wanneer één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard, dan zal de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 11 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Webassur of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. Voor alle geschillen met betrekking tot de Opdrachtgever en Webassur zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Contacteer ons